ON LINE

NAJ.sk

Copyright © 2005

Vitajte na webovej stránke www.pravoverni.sk!


hviezdicka AK HĽADÁTE SPRIAZNENÚ DUŠU


MILÍ BRATIA SESTRY V CHRISTU.

TENTO PRIESTOR VENUJEME
PARTNERSKÝM VZŤAHOM

aktuality svet


SVATÁ TAJINA MANŽELSTVA

Stvorenie človeka, manželstvo i založenie Cirkvi sú zjednotené do jedného stvoriteľského aktu Božieho. Muž a žena sa zjednocujú v treťom zväzku, v Bohu. Jednota manželstva je jednotou trinitárnou.

Manželstvo existovalo už v raji. Ak stvorenie človeka je pre nás krstom, potom blahodať prvého páru v jednom cieli je svätou tajinou manželstva. Cirkev vidí svoj identický počiatok v manželstve, kde mužom je Christos a ženou Cirkev. Manželstvo je chápané ako typický obraz existencie konkrétneho manželského páru, kedy Adam je stvorený na obraz Christa a Eva na obraz Cirkvi.

Každé manželstvo sa má uzatvárať v radosti a radosť musíme chápať ako hlboké duchovné tajomstvo, ktoré vyviera z hĺbky "srdca" človeka. Táto manželská radosť nás má viesť až k možnosti obete samého seba. Tajina manželstvá prináša "rajskú lásku" a spája počiatok s koncom. Svoju prítomnosť Christos na každej svadbe dokumentuje cez Eucharistiu. Manželský stav je všeobecným povolaním k dosiahnutiu plnosti bytia v Bohu.

Manželstvo a mníšstvo - oba spôsoby života sa viažu na život Svätého Ducha, preto sa navzájom dopĺňajú a sú rovnako ustanovené Bohom. Chápanie Božieho kráľovstva je možné len na základe viery a reálnej duchovnej skúsenosti, ktorú je možné dosiahnuť v manželstve a mníšstve. Cieľom tajiny manželstva je premeniť lásku muža a žený s pomocou Ducha Svätého na lásku večnú, ktorá trvá aj po smrti.

Kresťanské manželstvo si vyžaduje obetovanie, uvedomenie si zodpovednosti za rodinu a dospelosť duše i tela. Mníšstvo - má vo Svätom Písme to isté zdôvodnenie ako manželstvo. Mníšstvo nie je možné bez modlidby, pôstu, sebadisciplíny, pokory, lásky a obete. Pravoslávna cirkev uznáva mníšstvo ako vyššie svedectvo ľudského života v Christu. Chápe sa ako víťazstvo človeka nad zlom, ako oslobodenie človeka od otroctva "tela".

Manželstvo ako aj mníšstvo sú životnými cestami do nebeského Kráľovstva a Cirkev požehnáva každé manželstvo uzavreté v Christu a tak isto aj každé mníšstvo prijaté v mene Christa.


NOVÝ ZÁKON A JUDAIZMUS

Základným zmyslom manželstva v judaizme bolo porodenie mnohého potomstva. Božie požehnanie spočívalo práve v početnosti deti. Neplodnosť bola chápaná ako prekliatie. V Novom Zákone základným zmyslom manželstva je láska a večná jednota muža a ženy - nejde tu už o početnosť detí, nie možný rozvod iba v prípade smilstva, a manželstvo nezaniká ani smrťou.


PÔVOD

* muž a žena sa zjednocujú v treťom zväzku, v Bohu
* samotný človek je stvorený na obraz Svätej trojice, len takto chápané manželstvo nás privádza k tomu, prečo Boh požehnal Adama a Evu a prečo v dnešnej dobe Cirkev udeľuje svoje požehnanie mužovi a žene.


USTANOVENIA

* manželstvo existovalo už v raji na čo poukazujú sv. otcovia a učitelia Cirkvi
* podľa východnej tradície Isus Christos svojou prítomnosťou na svadbe v Káne Galilejskej všeobecne potvrdzuje sakramentálnu inštitúciu z raja
* svoju prítomnosť na každej svadbe Christos dokumentuje cez Eucharistiu, preto pravoslávna Cirkev vždy udeľovala svätú tajinu manželstva počas Eucharistie


UČENIE SVÄTÝCH OTCOV

* pravoslávne duchovenstvo nie je obmedzované sv. tajinou manželstva, každý sa môže slobodne rozhodnúť podľa vlastnej vôle
* cirkev vždy ochraňovala kladný aspekt manželstva
* kresťanské manželstvo vyžaduje obete, upovedomenie si zodpovednosti za rodinu a dospelosť tela i duše
* taktiež ani mníšstvo nie je možné bez modlitby, pôstu, sebadisciplíny, pokory lásky a obete, preto Cirkev nezavrhuje tieto dva spôsoby života


PRAKTIZOVANIE V MINULOSTI A TERAZ

* základným zmyslom manželstva v judaizme bolo porodenie mnohého potomstva
* Božie požehnanie spočívalo práve v početnosti detí
* naopak neplodnosť bola chápaná ako prekliatie
* základný zmysel manželstva v Novom zákone spočíva v láske a vo večnej jednote muža a ženy
* v rímskom svete sa chápanie manželstva odlišovalo od židovského s tým, že nebolo spojené zo zachovaním rodu, ale so svetským právom
* pravdepodobne na rozhraní 8 a 9 stor. bol v Cirkvi ustanovený poriadok udeľovania manželstva, avšak nebol záväzný pre štátnu registráciu
* v prvotne dobe kresťanstva uzatváranie manželstva spočívalo v tom, že najprv bol uzavretý sobáš pred spoločnosťou so súhlasom Cirkvi, potom bolo dosvedčené účasťou ženích a nevesty na Eucharistii a nakoniec im bolo udelené požehnanie od biskupa
* pravoslávna Cirkev vychádza v ústrety tým, ktorí z rôznych príčin nemôžu rozvíjať dar prijatý pri sv. tajine manželstva a to tak že volí menšie zlo a dovoľuje uzavrieť druhé manželstvo
* postupne dochádza k oddeleniu svätej tajiny manželstva od Eucharistie
* súčasný poriadok udeľovania sv. tajiny manželstva ukazuje na spojitosť s Eucharistiou
* ak nekresťanská rodina prijme krst a Eucharistiu potom sa už sv., tajina manželstva nekoná
* pastierska ikonómia Cirkvi dopúšťa uzavretie aj tretieho manželstva, ale formálne zakazuje uzavretie štvrtého manželstva
* podmienkou ozajstného kresťanského manželstva je slobodné rozhodnutie
* Cirkev zakazuje uzatvárať manželstvo medzi príbuznými
* Ďalšou podmienkou kresťanského manželstva je to, aby muž a žena neboli zjednotení iba na základe vzájomnej lásky, ale aby ich zjednocoval aj život v Christu
* v prvotnej Cirkvi nebolo možné uzatvoriť manželstvo s nekresťankou
* v dnešnej dobe je zmiešaných manželstiev veľmi veľa
* cirkev sa môže a niekedy musí zmieriť s čiastočným vyplnením etických noriem
* keď pravoslávna cirkev udeľuje svoje požehnanie pre zmiešané manželstvo, činí to z dôvodu, že žije v nádeji na konečné prijatie nepravoslávnou stranou pravoslávia, čím sa dosiahne plnosť jednoty vo viere
* pravoslávny prístup k manželstvu je založený na východiskách že manželstvo je tajinou, pre ktorú novomanželia od Cirkvi dostávajú požehnanie biskupa, alebo kňaza a táto tajina je dar nasmerovaný k slobodnej ľudskej vôli
* uznaním cirkvi zavrhnutia tejto Blahodate je rozvod
* vždy definujúc rozvod ako hriech otcovia Východu a Západu sa k štátnemu zákonu o rozvode správajú zmierlivo, tak ako aj k iným realitám života
* úlohou Cirkvi je vždy snaha o zabránenie rozvodu, ale ak sa manželstvo nedá zachovať musí cirkev obrátiť svoju pozornosť na východiská z krízovej situácie
* ozajstné manželstvo nie je možné bez želania oboch rodičov pocítiť radosť z narodenia nového člena rodiny
* napriek tomu, že narodenie potomstva je veľký Boží dar a radosť, predsa to nie je výlučný zmysel existencie manželstva
* pravoslávna Cirkev jasne odsudzuje umelé prerušenie tehotenstva, čiže už počatého nového života
* pravoslávna Cirkev netrvá na celibáte ako je to u rímskokatolíkov
* neskoršie z disciplinárneho hľadiska bolo v Cirkvi ustanovené rozhodnutie o neženatom biskupskom slúžení

Príspevok nám poslala Viera Jancúrová z Prešova
Srdečne ďakujeme


Milí bratia a sestry
svoje oznamy môžete posielať
na emailovú adresu

simeon@netkosice.sk

napíšte mi E - mail

S láskou v Christu Peter Simeon


Webdesign Peter Simeon


kriz
hviezdicka w w w . p r a v o v e r n i . s k hviezdicka

 
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates